OBJEDNÁVKA

U výstavby developerského projektu, rodinného domu nebo rekonstrukce, a to obzvláště u složitějších staveb nebo rekonstrukcí, je velmi důležitá role technického dozoru stavebníka. Technický dozor je v podstatě osoba kontrolující kvalitu prováděných stavebních prací a zájmů investora. Doporučujeme při výstavbě nebo rekonstrukci spolupracovat s odborným technickým dozorem, který hájí vaše zájmy, ušetří vaše peníze a čas, a v neposlední řadě mnoho problémů a nervů.

Hlavní činnosti

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby
 • Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
 • Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými právními předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
 • Kontrola shody provádění stavby s projektovými dokumentacemi a stavebním povolením.
 • Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
 • Projednání dodatků a změn smlouvy o dílo či projektových dokumentací. Dodatky a změny, které zvyšují náklady stavby nebo provozu příkazce, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce,
 • Bezodkladné informování o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
 • Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky stavby.
 • Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 • Vyjadřovat se včas ke změnovému listu vyhotoveným příkazcem nebo zhotovitelem.
 • Spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektových dokumentací.
 • Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
 • Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků
 • Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
 • Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smlouvy o dílo a písemné upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
 • Kontrola předávané stavby nebo její části, včetně účast na předběžném převzetí stavby
 • Spolupráce na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.
 • Spolupráce při kontrole dokladů, které předá zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby
  v dohodnutých termínech.
 • Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

Objednejte si osobních schůzku

Líbí se vám naše práce? Pošlete nám bezplatně nezávaznou objednávku. Kontaktujeme vás a domluvíme si osobní schůzku, kdy navrhneme kompletní řešení a veškeré detaily.

  JMÉNO *

  PŘÍJMENÍ *

  E-MAIL *

  TELEFONNÍ ČÍSLO

  MÁM DOTAZ, CHCI OBJEDNAT...